Có 1 kết quả:

fáng huàn wèi rán

1/1

fáng huàn wèi rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prevent troubles before the event (idiom)
(2) to forestall
(3) to nip sth in the bud