Có 1 kết quả:

fáng huàn wèi méng

1/1

fáng huàn wèi méng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to prevent a disaster before the event (idiom); to nip sth in the bud