Có 1 kết quả:

fáng shài shuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) suntan lotion
(2) sunscreen cream