Có 1 kết quả:

fáng shǔ jiàng wēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to prevent heatstroke and reduce temperature