Có 1 kết quả:

fáng bào jǐng chá

1/1

fáng bào jǐng chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) riot police
(2) riot squad