Có 1 kết quả:

fáng dù

1/1

fáng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to prevent