Có 1 kết quả:

fáng dú

1/1

fáng dú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) defense against poison
(2) defense against poison gas
(3) anti-narcotics measures
(4) defense against computer viruses