Có 1 kết quả:

fáng dú xuē tào

1/1

fáng dú xuē tào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gas-protection boots
(2) protective boots