Có 1 kết quả:

fáng xùn

1/1

fáng xùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flood control
(2) anti-flood (precautions)