Có 1 kết quả:

fáng bō dī

1/1

fáng bō dī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) breakwater
(2) seawall
(3) fig. defensive buffer zone