Có 1 kết quả:

fáng hóng

1/1

fáng hóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flood control
(2) flood prevention