Có 1 kết quả:

fáng huá

1/1

fáng huá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) antiskid
(2) slip resistant

Một số bài thơ có sử dụng