Có 1 kết quả:

fáng huá liàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

snow chain (for a vehicle tire)