Có 1 kết quả:

fáng huǒ

1/1

fáng huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to protect against fire