Có 1 kết quả:

fáng huǒ cháng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Great Firewall of China (Internet censorship)