Có 1 kết quả:

fáng tè

1/1

fáng tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to thwart espionage
(2) counterespionage