Có 1 kết quả:

fáng yì

1/1

fáng yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disease prevention
(2) protection against epidemic