Có 1 kết quả:

fáng dào

1/1

fáng dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to guard against theft
(2) anti-theft