Có 1 kết quả:

fáng yù gōng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fortification
(2) defensive structure