Có 1 kết quả:

fáng yù xìng

1/1

fáng yù xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

defensive (weapons)