Có 1 kết quả:

fáng yù lǜ

1/1

fáng yù lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

earned run average (baseball)