Có 1 kết quả:

fáng kōng

1/1

fáng kōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anti-aircraft defense