Có 1 kết quả:

fáng fàn

1/1

fáng fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be on guard
(2) wariness
(3) to guard against
(4) preventive