Có 1 kết quả:

fáng xiàn

1/1

fáng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) defensive line or perimeter
(2) CL:道[dao4]