Có 1 kết quả:

fáng fǔ

1/1

fáng fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rotproof
(2) antiseptic
(3) anti-corrosion