Có 1 kết quả:

fáng xuè níng

1/1

fáng xuè níng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anti-coagulant