Có 1 kết quả:

fáng wèi dà chén ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

minister of defense (esp. in Japan)