Có 1 kết quả:

fáng hù

1/1

fáng hù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defend
(2) to protect