Có 1 kết quả:

fáng xiù

1/1

fáng xiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rust prevention
(2) anti-corrosion