Có 1 kết quả:

fáng méi

1/1

fáng méi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rot proof
(2) resistance to rot