Có 1 kết quả:

fáng fēng

1/1

fáng fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to protect from wind
(2) fangfeng (Saposhnikovia divaricata), its root used in TCM

Một số bài thơ có sử dụng