Có 1 kết quả:

fáng qǔ

1/1

fáng qǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prevent tooth decay
(2) anti-caries