Có 1 kết quả:

yáng guāng

1/1

yáng guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sunshine
(2) CL:線|线[xian4]
(3) transparent (open to public scrutiny)