Có 1 kết quả:

yáng shòu

1/1

yáng shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

predestined lifespan