Có 1 kết quả:

yīn liáng chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

shady place