Có 1 kết quả:

yīn cáo

1/1

yīn cáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hell
(2) the inferno