Có 1 kết quả:

yīn jí

1/1

yīn jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cathode
(2) negative electrode (i.e. emitting electrons)