Có 1 kết quả:

yīn jí shè xiàn guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

cathode ray tube