Có 1 kết quả:

yīn róu

1/1

yīn róu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gentle and reserved
(2) soft
(3) feminine