Có 1 kết quả:

yīn sēn

1/1

yīn sēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gloomy
(2) sinister
(3) eerie