Có 1 kết quả:

yīn chén

1/1

yīn chén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gloomy