Có 1 kết quả:

yīn chén chén ㄧㄣ ㄔㄣˊ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dark (weather, mood)