Có 1 kết quả:

yīn lí zǐ

1/1

yīn lí zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) negative ion
(2) anion (physics)