Có 1 kết quả:

yīn xué

1/1

yīn xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cave
(2) (coll.) vagina