Có 1 kết quả:

yīn jīng

1/1

yīn jīng

giản thể

Từ điển phổ thông

nước nhờn tiết ra ở âm đạo

Từ điển Trung-Anh

sex fluids