Có 1 kết quả:

yīn móu

1/1

yīn móu

giản thể

Từ điển phổ thông

âm mưu, toan tính mưu mô

Từ điển Trung-Anh

(1) plot
(2) conspiracy