Có 1 kết quả:

yīn móu guǐ jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

crafty plots and machinations (idiom)