Có 1 kết quả:

yīn mén

1/1

yīn mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vulva
(2) pudenda