Có 1 kết quả:

yīn xiǎn dú là

1/1

Từ điển Trung-Anh

treacherous and murderous