Có 1 kết quả:

yīn zhì

1/1

yīn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) charitable acts performed in secret
(2) hidden good deeds